หลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่แสวงหาผลกำไรที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งเปิดสอนปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และกฎหมาย เป็นสถานที่ที่ทฤษฎีทางวิชาการและประสบการณ์ทางธุรกิจถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบันได้สำเร็จ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยนานาชาติการจัดการ (ISM)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาจีน

วิทยาลัยนานาชาติการจัดการไทย-จีน (TCISM)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สิ่งอำนวยความสะดวก

การรับรองและพันธมิตร 100++
มหาวิทยาลัยธุรกิจชั้นนำที่มีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำในประเทศและทั่วโลก